Equal Opportunity Statement

Equal Opportunity Statement

Houston Community College is committed to providing an educational climate that is conducive to the personal and professional development of each individual. HCC does not discriminate and prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, gender identity and gender expression, national origin, age, disability, sex, sexual orientation, or Veteran status in employment or the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at the school, administration of its educational policies, admissions policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs. A lack of English language skills will not be a barrier to admission to and participation in career and technical education programs. To ensure compliance with Title IX and other federal and state civil rights laws, the College District has developed policies and procedures that prohibit discrimination in all of its forms

Houston Community College is committed to cultivating an environment free from inappropriate conduct of a sexual or gender-based nature including sex discrimination, sexual assault, sexual harassment, and sexual violence. Sex discrimination includes all forms of sexual and gender-based misconduct and violates an individual’s fundamental rights and personal dignity.

David Cross, Ed.D., Title IX Coordinator and Director of EEO Compliance, is designated as the Title IX Coordinator and Section 504 Coordinator. All inquiries concerning HCC policies, compliance with applicable laws, statutes, and regulations (such as Title VI, Title IX, and Section 504), and complaints may be directed to:

David Cross, Ed.D., Director EEO/Compliance, Title IX Coordinator/Section 504 Coordinator
Office of Institutional Equity
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


Declaración de Igualdad de Oportunidades

El Distrito Universitario se compromete a proporcionar un clima educativo que sea propicio para el desarrollo personal y profesional de cada individuo. El Distrito Universitario no discrimina y prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, identidad de género y expresión de género, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual o condición de Veterano en el empleo o en los derechos, privilegios, programas, y las actividades generalmente acordadas o puestas a disposición de los estudiantes en la escuela, la administración de sus políticas educativas, las políticas de admisión, los programas de becas y préstamos, y los programas atléticos y otros programas administrados por la escuela. La falta de habilidades en el idioma inglés no será un obstáculo para la admisión y participación en los programas del Distrito Universitario. Para garantizar el cumplimiento con el Título IX y con otras leyes federales y estatales de derechos civiles, el Distrito Universitario ha desarrollado políticas y procedimientos que prohíben la discriminación en todas sus formas.

El Distrito Universitario se compromete a cultivar un entorno libre de conductas inapropiadas de naturaleza sexual o de género, incluida la discriminación sexual, la agresión sexual, el acoso sexual y la violencia sexual. La discriminación sexual incluye todas las formas de mala conducta sexual y de género y viola los derechos fundamentales y la dignidad personal del individuo.

All inquiries regarding compliance with Title VI and Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Education Amendments of 1972, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act of 1990 or other civil rights laws should be directed to the following individual: Todas las consultas relacionadas al cumplimiento con el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 u otras leyes de derechos civiles deben ser dirigidas a la siguiente persona:

David Cross, Ed.D., Director EEO / Cumplimiento, Coordinador del Título IX / Coordinador de la Sección 504 en la Oficina de Equidad Institucional
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


机会均等声明

学院区致力于为全体人员营造一个有利于个人及专业发展的教育环境。学院区对于不同种族、肤色、宗教、性别认同、性别表达、国籍、年龄、残障、性别、性取向、或退伍军人的择业、学校授予学生的特权和权利及为学生提供的计划和活动、以及教育政策、招生政策、奖学金和贷款计划、体育项目和其他学校管理项目的管理事宜秉持公平、公正并禁止歧视。英语技能的匮乏不应成为入读和参与学院区课程的障碍。为遵守《教育法修正案》第九条和其他联邦及州的民权法律,学院区制定各项政策及流程,以禁止任何形式的歧视。

书院区致力于营造一个无性别歧视、性侵犯、性骚扰及性暴力或其他性或性别相关不当行为的良好环境。性别歧视包括所有形式的性或性别相关不当行为,以及对个人基本权利和尊严的侵犯。

如需咨询《1964 年民权法案》第六和第七条、《1972 年教育修正案》第九条、《1973 年复健法案》第 504 条、《1990 年美国残疾人法案》或其他民权法律,请联系以下人士:

EEO/合规总监,OIE 《教育法修正案》第九条协调员/1973 年复健法案》第 504 条协调员 -

David Cross, Ed.D.
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


機會均等聲明

大學區致力於打造一個有利於每個人在個人和專業層面有所成長的教學氛圍。大學區不會歧視,亦嚴禁任何以下列屬性為基礎的歧視,包括:種族、膚色、宗教、性別認同和性別表達、國籍、年紀、殘疾、性別、性取向,或是就業中的退伍軍人,或是通常給予或提供予學校內學生的權利、特權、計劃和活動、學校教育政策之執行、招生政策、獎學金和貸款計劃,以及體育和其他由學校管理的課程。英語技巧不足,並不會對入學或參與大學區的課程造成影響。為確保符合第九條(Title IX)及共他聯邦和州的人權法,大學區制定了禁止任何形式之歧視的政策和程序。

大學區致力於培育一個完全沒有以性或性別為基礎之不良行為的環境,這些不良行為包括歧視、非禮、性侵犯,以及性暴力。性別歧視包括以性和性別為基礎、所有形式的不良行為,以及侵犯個人基本權利和個人尊嚴的行為。

如對《1964 年民權法案》第六條和第七條、《1972 年教育法修正案》第九條、《1973 年殘疾人正常活動法》第 504 節、《1990 年美國殘疾公民法》或其他民權法有任何疑問,請聯絡下列人士:

David Cross, Ed.D.,平等就業機會主任/法規,第九條協調員/第 504 節協調員校園平等辦公室
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


Tuyên Bố Cơ Hội Bình Đẳng

Học khu cam kết cung cấp một môi trường giáo dục thuận lợi cho việc phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mỗi học sinh. Học khu không phân biệt đối xử và cấm các hành vi phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, nhận thức giới tính hay biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng cựu chiến binh trong việc làm hoặc các quyền lợi, quyền ưu tiên, các chương trình và các hoạt động thường được quy định hoặc cung cấp cho học sinh tại trường, trong quản lý các chính sách giáo dục, chính sách tuyển sinh, chương trình học bổng và cho vay, cũng như các chương trình thể thao và các chương trình được quản lý khác. Thiếu kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc nhập học và tham gia các chương trình của Học khu. Để đảm bảo tuân thủ Quyền số IX và các luật dân quyền liên bang và tiểu bang khác, Học khu đã phát triển các chính sách và quy trình cấm phân biệt đối xử dưới mọi hình thức.

Học khu cam kết xây dựng một môi trường nói không với các hành vi không phù hợpvới bản chất giới tính và tình dục, bao gồm phân biệt giới tính, xâm hại tình dục, quấy rối tình dục và bạo lực tình dục. Phân biệt giới tính bao gồm tất cả các hành vi sai trái về giới tính và tình dục cũng như xâm phạm các quyền cơ bản và nhân phẩm của một cá nhân.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tuân thủ Quyền số VI và Quyền số VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964, Quyền số IX trong Luật Sửa đổi Giáo dục năm 1972, Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm 1990 hoặc các luật dân quyền khác, vui lòng trực tiếp liên hệ với cá nhân sau:

Ông David Cross, Ed.D., Giám đốc Ủy ban cơ hội việc làm bình đẳng/Phòng tiếp nhận phản ánh, Điều phối viên Quyền số IX/Điều phối viên Mục 504 Văn phòng Công bằng Thể chế

3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


بيان تكافؤ الفرص

تلتزم College District بغرس بيئة خالية من السلوكيات غير الملائمة ذات الطبيعة الجنسية أو القائمة على الجنس بما في ذلك التمييز الجنسي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والعنف الجنسي. يتضمن التمييز الجنسي جميع أشكال سوء السلوك الجنسي وسوء السلوك القائم على الجنس والذي ينتهك الحقوق الأساسية للفرد وكرامته الشخصية.

يمكن توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالبابين السادس والسابع من قانون الحقوق المدنية للعام 1964، والباب التاسع من تعديلات التعليم للعام 1972، والقسم رقم 405 من قانون إعادة التأهيل للعام 1973، وقانون الأمريكيين من ذوي الإعاقة للعام 1990 أو قوانين الحقوق المدنية الأخرى، إلى الشخص التالي ذكره:

ديفيد كروس، مدير تكافؤ فرص العمل (EEO)/الالتزام، منسق الباب التاسع/مكتب منسق القسم رقم 504 لحقوق الملكية المؤسسية

3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
13.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


 Declaração de Igualdade de Oportunidades

O Distrito Universitário se compromete a fornecer um clima educacional que leve ao desenvolvimento pessoal e profissional de cada indivíduo. O Distrito Universitário não discrimina e proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, identidade de gênero e expressão de gênero, nacionalidade, idade, deficiências, sexo, orientação sexual ou situação de veterano no emprego dos direitos, privilégios, programas e atividades geralmente concedidos ou disponibilizados a estudantes na escola ou à administração de suas políticas educacionais, políticas de admissão, programas de empréstimos e bolsas e programas esportivos ou outros programas administrados pela escola. A falta de conhecimento da língua inglesa não será uma barreira para a admissão e participação em programas do Distrito Universitário. Para assegurar a conformidade com o Título IX e outras leis federais e estaduais relativas a direitos civis, o Distrito Universitário desenvolveu políticas e procedimentos que proíbem todas as formas de discriminação.

O Distrito Universitário se compromete com o cultivo de um ambiente livre de condutas inadequadas de natureza sexual ou de gênero, incluindo discriminação por gênero, agressão sexual, assédio sexual e violência sexual. A discriminação sexual inclui todas as formas de má conduta sexual e de gênero e viola os direitos fundamentais e a dignidade pessoal de um indivíduo.

Todas as consultas sobre a conformidade com o Título VI e sobre o Título VII da Lei de Direitos Civis de 1964, o Título IX das Emendas Educacionais de 1972, a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, a Lei de Americanos com Deficiências de 1990 ou outras leis de direitos civis devem ser direcionadas ao seguinte indivíduo:

David Cross, Ed.D., Diretor de Igualdade de Oportunidades/Conformidade, Coordenador do Título IX/ Coordenador da Seção 504 Escritório de Equidade Institucional
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu